"/> ਦਸੀ ਇਕ ਗਲ ਵੇ ਰਬਾ?
Punjabi News, Punjab News, Punjab Infoline, Punjab Headline, Punjabi News Website, Punjab Classifieds, Free Classifieds, Punjab This Week, Punjabi Epaper, News Paper in Punjab, Punjabi News Paper

ਦਸੀ ਇਕ ਗਲ ਵੇ ਰਬਾ?

Published On: punjabinfoline.com, Date: Jan 02, 2015

ਚਿੜੀਆ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਚਿੜੀਆ ,
ਵਿਚੋ ਵਿਚੀ ਰਹਿਣ ਰੋਂਦੀਆ ,
ਧੀਆ ਮੁਖੜੇ ਤੋ ਰਿਹਦੀਆ ਨੇ ਖਿੜੀਆ,,
ਚਿੜੀਆ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਵੇ,
ਦਸੀ ਇਕ ਗਲ ਵੇ ਰਬਾ,
ਧੀਆ ਜਮਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਹਤੋ ਮਰੀਆ ,,
ਚਿੜੀਆ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਚਿੜੀਆ,
ਵਿਚੋ ਵਿਚੀ ਰਹਿਣ ਰੋਂਦੀਆ ,
ਧੀਆ ਮੁਖੜੇ ਤੋ ਰਿਹਦੀਆ ਨੇ ਖਿੜੀਆ,,
ਚਿੜੀਆ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਚਿੜੀਆ ,
ਦਸੀ ਇਕ ਗਲ ਵੇ ਰਬਾ,
ਧੀਆ ਦਾਜ ਵਾਲੀ ਬਲੀ ਕਾਹਤੋ ਚੜੀਆ ,,
ਚਿੜੀਆ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਚਿੜੀਆ ,
ਵਿਚੋ ਵਿਚੀ ਰਹਿਣ ਰੋਂਦੀਆ ,
ਧੀਆ ਮੁਖੜੇ ਤੋ ਰਿਹਦੀਆ ਨੇ ਖਿੜੀਆ,,
ਚਿੜੀਆ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਚਿੜੀਆ ,
ਦਸੀ ਇਕ ਗਲ ਵੇ ਰਬਾ ,
ਸਧਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆ ਕਾਹਤੋ ਰਸਮਾ ਦੀ ਚਕੀ ਵਿਚ ਪਿੜੀਆ ,,
ਚਿੜੀਆ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਚਿੜੀਆ ,
ਵਿਚੋ ਵਿਚੀ ਰਹਿਣ ਰੋਂਦੀਆ ,
ਧੀਆ ਮੁਖੜੇ ਤੋ ਰਿਹਦੀਆ ਨੇ ਖਿੜੀਆ,,
ਚਿੜੀਆ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਚਿੜੀਆ ,
(ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)

Tags:
  • Facebook
  • twitter
  • google plus
  • linked in
  • Print It

Last 20 Storys

Powered by Arash Info Corpopration