ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ- ਲੇਖਿਕਾ ਸਵਰਾਜ ਘੁੰਮਣ

Date: 24 September 2020
Amrish Kumar Anand, Doraha
ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ

ਦਹਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,

ਤੂੰ ਮਾਰਦ ਹੈਂ,

ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀਣ ਦਾ

ਹਰ ਸੀਮਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ,

ਸ਼ੁਕਰੀਆ !

ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ

ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਦੂਨੀਆਂ ਵਸਾਵੇਂਗਾ

ਨਵੀਂ ਮਹਬੂਬ --

ਨਵਾਂ ਘਰ --

ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ --

ਤੂੰ ਮਹੀਨ ਪਰਦੇ ਹੇਠ

ਛੁਪਾਏਂਗਾ

ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ

ਮੈਂ ਹਯਾ ਹਾਂ

ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ

ਲਬ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ

ਮੈਂ ਇਕ ਮਾਂ ਹਾਂ

ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ

ਮੇਰੇ ਮੂਹੋਂ ਕਿਰਿਆ

ਇਕ ਹਰਫ

ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ

ਮੈਨੂੰ ਸੀਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੋਂਠ

ਪੀਨੇ ਪੈਣਗੇ ਹੰਝੂ

ਤੇਰੀ ਇਜ਼ੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ

ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ

ਗੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ

ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਬਦਲੀਆਂ ਵਰਣਗੀਆਂ

ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖਲੋਤੀ

ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਪੱਥਰ

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਫ਼ਨ ਓਡ ਕੇ !

- ਲੇਖਿਕਾ ਸਵਰਾਜ ਘੁੰਮਣ

Latest News

Website Development Comapny in Ludhiana

Contact for Website Development, Online Shopping Portal, News Portal, Dynamic Website

Mobile: 9814790299

Get Your Domain Name

Domain Name, Email Hosting, VPS, SSL Certificate

Visit: www.arashinfo.com